Regulamin sprzedaży sklepu internetowego

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy (e-sklep) salon-rowerowy.pl (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Polski na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Właścicielem Sklepu jest: ARTA Simoniuk i Spółka s.j.; NIP 6110109095; REGON 0000084640; wpisana do KRS w sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna pod nr 0000084640 z siedzibą w Jeleniej Górze (58-506), ul. Komendy Trzcińskiego 12

5. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.

6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,

2. Sprzedawca – właściciel Sklepu,

3. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: http://www.salon-rowerowy.pl

4. Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

5. Towary – produkty oferowane Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,

6. Ceny - wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (zawierają podatek VAT i inne obowiązujące podatki) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

7. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3
Wymagania techniczne

 

1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.

 

2. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§ 4
Ceny i oferty promocyjne

1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT), uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia. 

2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Chyba, że jest ona wynikiem oczywistego błędu lub złośliwego działania.

3. Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

4. Promocje organizowane w sklepie nie ulegają łączeniu, chyba że postanowiono inaczej. Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych regulują Regulaminy promocji cenowych.

Rozdział II
Składanie i realizacja zamówienia

§ 1
Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

3. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

 Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

c) telefonicznie pod nr telefonu 756418909 w godzinach pracy t. j. w dni robocze 10-18 oraz w soboty 10-14

5. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

6. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

7. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

– dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

– łączna cena brutto,

– sposób i termin zapłaty,

– sposób i termin realizacji zamówienia,

– prawo odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz formularz odstąpienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

– informacja konsumencka

8. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta. W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem Klient otrzymuje informację o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (anulowanie całości zamówienia lub realizacja częściowa)

9. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e‑maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

10. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej realizacje zamówienia.

11. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.

12. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski.

13. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku:

a) braku możliwości kontaktu z Klientem.

b) podania przez klienta nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych adresowych niezbędnych do doręczenia przesyłki

c) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta

d) wystąpienia próby dokonania oszustwa, czyli działania niezgodnego z prawem, m. in. podszywania się pod inną osobę, wykorzystywania aplikacji sklepu niezgodnie z przeznaczeniem, próby obejścia lub złamania zabezpieczeń sklepu, oczywistego błędu aplikacji

§ 2
Sposób płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) ratalnie za pośrednictwem wyszczególnionych banków,

b) zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia,

c) za pobraniem – z zastrzeżeniem, iż:

– przy wyborze dostawy przesyłką kurierską – płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki,

– przy wyborze dostawy do paczkomatów – płatność za pomocą karty płatniczej następuje w momencie odbioru Towaru w paczkomacie.

d) osobiście w kasie sklepu

2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

§ 3
Termin płatności

1. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

4. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

5. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

§ 4
Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 24 godzin, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.

2. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.

3. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.

4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

5. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.

6. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT.

7. Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi.

§ 5
Korekta zamówienia

1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do dnia wysyłki zamówienia, po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia wysłania Towarów, Klient nie ma możliwości modyfikacji zamówienia.

2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres sklep@salon-rowerowy.pl
lub kontaktując się ze Sprzedawcą pod nr tel. 756418909 (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

§ 6
Sposób i koszty dostawy Towaru

1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a) odbiór osobisty we wskazanym punkcie/oddziale/salonie Sprzedawcy (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia),

b) dostawa po przedpłacie za pośrednictwem firmy kurierskiej,

c) dostawa za pobraniem za pośrednictwem firmy kurierskiej,

d) dostawa za pośrednictwem sieci paczkomatów InPost.

2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

3. Szczegółowe koszty dostawy Towarów określa zakładka dostępna na stronie internetowej https://salon-rowerowy.pl/content/1-dostawa Ponadto koszty dostawy wskazywane są w czasie składania zamówienia.

4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

5. Po odebraniu przesyłki w paczkomacie Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała, Klient powinien sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Klient powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.

Rozdział III
Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

§ 1
Odpowiedzialność za wady rzeczy

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. W przypadku rozpatrywania reklamacji Sprzedawca stosuje procedurę w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w art. 556-576.

3. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towaru z umową, Klient powinien poinformować Sprzedawcę, wysyłając informację na adres mailowy info@salon-rowerowy.pl Po poinformowaniu Klient otrzyma protokół reklamacji oraz instrukcję w jaki sposób odesłać reklamowany towar.

4. Klient zgłaszający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny znajduje się pod adresem http://www.salon-rowerowy.pl/images/Do_pobrania/protokol_reklamacji.pdf

5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi do zgłoszonej reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

§ 2
Odstąpienie od umowy konsumenta

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.

4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

a) listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.

b) w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

5. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy na swój koszt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

8. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

9. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres: Jelenia Góra (58-506), ul. Komedy Trzcińskiego 12

10. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

11. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.

12. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

13. W przypadku częściowego zwrotu, koszty dostawy zostaną przeliczono na nowo, wg nowej wartości zamówienia. Zwrócona wpłata zostanie potrącona o ponownie przeliczony koszt transportu.

 Rozdział IV
Postanowienia wspólne

§ 1
Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

2. Zbiór danych osobowych został zgłoszony Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:

a) imię i nazwisko,

b) adres korespondencyjny,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail,

e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,

f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo­- ‑promocyjnych.

5. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);

c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);

d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

8. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:

a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 2

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m. in. z:

1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl.

2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostepny jest pod adresem www.uokik.gov.pl.

3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

4. internetowej platformy ODR dostepnej pod adresem www.ec.europa.eu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

4. Powyższy Regulamin nie ogranicza oraz nie wyłącza uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W sytuacji, gdy przepisy niniejszego Regulaminu naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa względem Konsumentów, pierwszeństwo w stosowaniu mają te przepisy.

§ 2
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

regulamin obowiązuje od 25.12.2014


Załącznik 1 - wzór odstąpienia od umowy
 

Wszystkie znajdujące się na stronie salon-rowerowy.pl znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć oraz opisów do celów komercyjnych zakazane.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć